Internet Archive BookReader

Najm us-Sahar - Maulavi Inayatullah Dehlavi